MỤC LỤC

Đánh giá bài viết

Chi tiết bản cập nhật HTKK 5.1.5

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.5 cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị Quyết số 42/2023/UBTVQH15 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 5.1.4.

Cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị Quyết số 42/2023/UBTVQH15

 • Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 đối với các hàng hóa sau:
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 2.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 1.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 600 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 1.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 2.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 1.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 1.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 1.000 (đồng)
  Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đối với các hàng hóa sau:
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 4.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 2.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 1.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 3.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 4.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 2.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 2.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 2.000 (đồng)

Nâng cấp Tờ khai phí bảo vệ môi trường – mẫu 01/PBVMT (TT80/2021)

Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01-1/KHBS khi thay đổi thông tin “Số lượng đất đá bốc xúc thải” và “Số lượng quặng khoáng sản nguyên khai khai thác” trên tờ khai 01/PBVMT.
Bắt đầu từ ngày 06/01/2024, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.5 thay cho các phiên bản trước đây.