MỤC LỤC

5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi: Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành?

A. Màu xanh

B. Màu cam

C. Màu hồng

D. Màu vàng

Đáp án đúng : C