MỤC LỤC

5/5 - (2 bình chọn)

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <ruby>

Thẻ <ruby> chỉ định chú thích ruby. Chú thích ruby ​​là một văn bản bổ sung nhỏ, được đính kèm với văn bản chính để biểu thị cách phát âm hoặc ý nghĩa của các ký tự tương ứng. Loại chú thích này thường được sử dụng trong những ấn phẩm của Nhật Bản. Đây là một ví dụ
về một chú thích Ruby:

<ruby>
漢 <rt> ㄏㄢˋ </rt>
</ruby>

Sử dụng <ruby> cùng với <rt> và <rp>: Phần tử <ruby> bao gồm một hoặc nhiều ký tự cần giải thích/phát âm, phần tử <rt> cung cấp thông tin đó và phần tử <rp> tùy chọn xác định nội dung sẽ hiển thị cho các trình duyệt không hỗ trợ chú thích Ruby.

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử.

Phần tử
<ruby>
Google Chrome MS Edge Firefox Safari Opera
5.0 5.5 38.0 5.0 15.0

Thuộc tính Global

Thẻ <ruby> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <ruby> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.