5/5 - (4 bình chọn)

Những cuộc trò chuyện bắt đầu khi lịch sử chat bị vô hiệu hóa sẽ không được sử dụng để huấn luyện và cải tiến mô hình của ChatGPT, và cũng sẽ không xuất hiện trong thanh bên lịch sử.

Khi lịch sử chat bị vô hiệu hóa, tại ChatGPT sẽ lưu giữ cuộc trò chuyện mới trong vòng 30 ngày và chỉ xem xét chúng khi cần thiết để theo dõi việc lạm dụng, trước khi xóa vĩnh viễn.

Chúng ta có thể tắt lịch sử nói chuyện với ChatGPT, xuất dữ liệu từ ChatGPT

Cách tắt lịch sử trò chuyện ChatGPT

Bước 1 : Vào cài đặt tài khoản chọn Settings

Bước 2: Chọn General: Tổng quan

+ Theme ( Giao diện) : Light – Sáng; Dark – Tối

Bước 3 : Chọn Data controls: Điều khiển dữ liệu

+ Chat History & Training: Lịch sử trò chuyện & đào tạo

Lưu các cuộc trò chuyện trên web mới vào lịch sử của bạn và cho phép sử dụng chúng để cải thiện ChatGPT thông qua đào tạo mô hình. Các cuộc trò chuyện chưa được lưu sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi trong vòng 30 ngày

+ Export data: Xuất dữ liệu

+ Delete account: Xóa tài khoản

+ Enable two-factor authentication: Bật xác thực hai yếu tố