MỤC LỤC

5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi : Muối NH4Cl tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây?

Lời giải :

Đáp án A

Phương trình hóa học: Ca(OH)2+ 2NH4Cl→ CaCl2+ 2NH3+ 2H2O