MỤC LỤC

5/5 - (11 bình chọn)

Share Code Anime Fighting Simulator mới nhất năm 2022


CODE              THƯỞNG


sub2hakimbo : Chikara Shards


Emperador2kcode:       2k Chikara Shards


dwax10k:                     Chikara Shards

1millionsubsfrango       Chikara shards

frangoyt1m      Chikara shards

Defild800k      10,000 chikara shards

300ksubstigretv    Chikara Shards

sub2defildplays    1,500 Chikara

emperadorwapo            1,500 Chikara

2millionsingRoup!   30,000 Chikara

frangonewcode    5,000 Chikara

emperadorstar  5,000 Chikara

kelvin600k    3,000 Chikara

Mrrhino50k      2,000 Chikara

medtw50k          2,000 Chikara

Defildpromo    3,000 Chikara

 elemperador100k!        5,000 Chikara

bigboi100k   5,000 Chikara

Subtodefildplays 1,000 Chikara

Defildstream    2,000 Chikara

NNG    1,000 Chikara

sub2hakimbo    500 Chikara

emperadorsubs   1,000 Chikara

defild700k    1,000 Chikara

Tigre200k   1,000 Chikara

sub2emperadormaxi       1,000 Chikara

n1colas2sub   1,000 Chikara

tigretvsub   1,000 Chikara

subfrango    1,000 Chikara

L3NI   1,000 Chikara

Sub2tanqr 5 Chikara

sub2tplanetmilo   5 Chikara

frango2yen    500 Yen

Defildyen  1.000 Yen

subtomrrhino    500 Yen

sub2razorfishgaming 500 Yen

subtokelvingts    500 Yen